Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετική με τη λειτουργία, τα χαρακτηριστικά, τα προγράμματα, αλλά και τυχόν δυσλειτουργίες, ανατρέξτε στο σχετικό φυλλάδιο οδηγιών.